Đào tạo ngành Công nghệ Ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô học những gì?

Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, cần được ưu tiên phát triển. Hơn thế nữa, việc các..

Khái niệm và thực trạng ngành Công nghệ ô tô

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, lực lượng lao động nước ta không chỉ là đào tạo để phục vụ cho thị trường trong nước mà còn phải cung cấp cho các nước trong khu vực và trên toàn thế..