Đào tạo khối Công nghệ – Kỹ thuật

Khối ngành Công nghệ Kỹ thuật – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tìm hiểu chi tiết về ngành Điện công nghiệp

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta không thể thiếu ngành điện công nghiệp, phát triển ngành này sẽ giúp đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xã hội..

Tư vấn xét tuyển ngành Điện công nghiệp

Điện công nghiệp đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Hội nhập kinh tế và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước diễn ra mạnh mẽ nên lĩnh..