Đào tạo ngành Công tác xã hội

Ngành Công tác xã hội – Đào tạo Ngành Công tác xã hội – Tuyển sinh Ngành Công tác xã hội

Công tác xã hội – nghề của lòng nhân đạo

Đất nước ngày càng phát triển, chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên sự phát triển đó cũng kéo theo nhiều vấn đề xã hội nảy sinh như như các tệ nạn xã..

Học ngành Công tác xã hội là học gì ?

Học ngành Công tác xã hội là học gì ? I. Mục tiêu đào tạo 1. Mục tiêu chung Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, có ý thức..