Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( từ ngày 17-10-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 17-10-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 10-10-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 10-10-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 03-10-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 03-10-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 26-09-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 26-09-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 19-09-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 19-09-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 12-09-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 12-09-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 05-09-2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 05-09-2016. Các bạn sinh viên dowload thời khóa biểu tại đây Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ 08/08/2016)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 08/08/2016 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 7+8) Sinh viên khóa 9  nhận lịch học..

Thời khóa biểu ( từ ngày 13-06-2016)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thời khóa biểu các lớp hệ Cao đẳng Chính quy – Liên thông TC – CĐ – Cao đẳng chuyển tiếp (Áp dụng từ ngày..

Thời khóa biểu ( từ ngày 06-06-2016)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thời khóa biểu các lớp hệ Cao đẳng Chính quy – Liên thông TC – CĐ – Cao đẳng chuyển tiếp (Áp dụng từ..