Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 14/05 – 18/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 14/05 – 18/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 07/05 – 11/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 07/05 – 11/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập ) Tải..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/05 – 04/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/05 – 04/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập ) Tải..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 23/04 – 27/04/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 23/04 – 27/04/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 16/04 – 20/04/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 16/04 – 20/04/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 09/04 – 13/04/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 09/04 – 13/04/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/04 – 06/04/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/04 – 06/04/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 26/03 – 30/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 26/03 – 30/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 19/03 – 23/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 19/03 – 23/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 12/03 – 16/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 12/03 – 16/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..