Tin nội bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác..