Lễ Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Khoá 11 Khoa Điện – Điện Tử – Điện Lạnh theo Chuẩn Daikin