Lễ Ký Hệp Ước Giao Lưu Quốc Tế với Trường Đại học MunKyung Hàn Quốc