Bộ Nhận Diện HTT – Cao Đẳng Công Nghệ Và Thương Mại Hà Nội

BỘ LOGO NHẬN DIỆN

HTT Logo full PNG PDF
HTT Primary Logo PNG PDF
HTT B&W Logo PNG PDF

 

TEMPLATE VÀ TÀI NGUYÊN

PHÔNG HỘI NGHỊ TỶ LỆ 16:9 PNG PDF
PHÔNG HỘI NGHỊ TỶ LỆ 4:3 PNG PDF
POWERPOINT TRÌNH CHIẾU 4:3 PPTX PPT
LETTERHEAD (CÓ MÀU) DOCX  DOC
LETTERHEAD (ĐEN TRẮNG) DOCX DOC

 

LOGO ĐỘI BÓNG HTT  (HTT FOOTBALL CLUB)

HTT.FC Primary Logo PNG PDF
HTT.FC B&W Logo PNG PDF