Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được Bộ phê duyệt 6 ngành nghề trọng điểm định hướng tới 2025

Theo quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký ngày 25/11/2019 về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội vinh dự được Bộ phê duyệt lựa chọn … Đọc tiếp Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được Bộ phê duyệt 6 ngành nghề trọng điểm định hướng tới 2025