Học ngành Dịch vụ pháp lý

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội là một trong những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý với chuyên ngành Tư vấn pháp lý. Trước..