Thời khóa biểu tuần từ 02/10/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 02/10/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 25/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 25/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . .     Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ..

Thời khóa biểu tuần từ 18/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 18/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 11/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..