Thời khóa biểu tuần từ 26/09/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 26/09/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..

Thời khóa biểu tuần từ 19/09/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 19/09/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..

Thời khóa biểu tuần từ 12/09/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 12/09/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..

Thời khóa biểu tuần từ 05/09/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 05/09/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..

Thời khóa biểu tuần từ 29/08/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 29/08/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..