Thời khóa biểu tuần từ 04/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 04/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 28/08/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 28/08/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 21/08/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 21/08/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 14/08/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 14/08/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 07/08/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 07/08/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 31/07/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 31/07/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 26/06/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 26/06/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 19/06/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 19/06/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 12/06/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 12/06/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..