Thông tư mới nhất của Bộ GDĐT ban hành chương trình khung ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng

Ngày 22 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có thông tư số : 10/2010/TT-BGDĐT về việc Ban hành chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng, đại học

  • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  • Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  • Căn cứ kết quả thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành ctxh.

Và theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định: Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung Giáo dục đại học, cao đẳng công tác xã hội, gồm:

  • Ngành Công tác xã hội, trình độ đại học.
  • Ngành Công tác xã hội, trình độ cao đẳng

Thời gian và phạm vi áp dụng thông tư

Theo đó, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng. Chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành CTXH này ở trình độ đại học hoặc cao đẳng. Các trường được phép tuyển sinh ngành công tác xã hội theo hình thức xét tuyển học bạ công tác xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã chỉ đạo các khoa và đơn vị liên quan tổ chức xây dựng chương trình cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và xét duyệt giáo trình các môn học ngành công tác xã hội để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng thành lập. Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được Hội đồng đánh giá cao do sát với chương trình khung của Bộ GDĐT đưa ra cũng như phù hợp với tình hình thực tế công việc hiện nay của sinh viên sau khi ra trường.

Liên hệ và nộp hồ sơ ĐKXT học ngành công tác xã hội tại Hà nội

Phòng Tuyển sinhTrường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại: 04.3362.8666 – 0928.88.99.00

Website: www.htt.edu.vn

Email: tuyensinh@htt.edu.vn

Văn phòng Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3767.9555 – 0949.099.919

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

[ninja_form id=5]

 

Các thông tin chi tiết hơn về ngành Công tác xã hội tại đây:

Bài viết liên quan