Portrait of confident nurse standing arms crossed with patient r-htt.edu.vn

Công việc của người Y sĩ đa khoa có thể làm ở tất cả các cơ quan trong hệ thống Y tế từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh – thành phố cũng như tuyến cơ sở.

Both comments and trackbacks are currently closed.