ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Công tác tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại biểu

SAMSUNG CSC

 

Ông Vũ Văn Bóc – Thư ký HĐQT, trưởng phòng TC-HC-TH, Trưởng ban Tuyên bố lý do. giới thiệu đại biểu.

Ông Vũ Văn Bóc - Thư ký HĐQT, trưởng phòng TC-HC-TH, Trưởng ban Tuyên bố lý do. giới thiệu đại biểu

 

Đại hội biểu quyết thông qua

Đoàn chủ tịch gồm:

  • Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch HĐQT
  • Ông Đoàn Xuân Viên, Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là thư ký đại hội.

SAMSUNG CSC

 

Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2018 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2018-2023

IMG_20180328_090531

Ông Nguyễn Tất Hoàn thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

IMG_20180328_092448

Sau khi nghe báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS, một số đại biểu đưa ra ý kiến thảo luận dưới sự chủ trì của Ông Lê Ngọc Hoàn

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

IMG_20180328_095857

SAMSUNG CSC

Ông Lê Ngọc Hoàn tổng kết phần thảo luận

IMG_20180328_104236

Tiếp theo, Ông Đoàn Xuân Viên, Phó Chủ tịch HĐQT lên điều hành công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

IMG_20180328_104430

Đại hội thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

 IMG_20180328_111812

IMG_20180328_111819

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

IMG_20180328_122003

Ông Lê Ngọc Hoàn xin ý kiến đại hội đồng, cổ đông có bổ sung ý kiến thêm vào dự thảo Nghị quyết đại hội do thư ký đại hội vừa trình bày đồng thời tiến hành biểu quyết thông qa Nghị quyết đại hội

IMG_20180328_110037

Sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, Ông Vũ Văn Bóc tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Bài viết liên quan