Biểu mẫu đào tạo

STT Biểu mẫu dành cho Cán bộ/Giảng Viên Biểu mẫu dành cho Sinh viên
1 Mẫu sổ theo dõi học tập của sinh viên và điểm danh sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/0-Mau-so-theo-doi-hoc-tap-cua-sinh-vien-va-diem-danh-sv.doc

Đơn xin thay đổi nguyện vọng học tập của Sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/1.-Don-xin-thay-doi-nghuyen-vong-hoc-tap-cua-sv.doc

2 Mẫu 2b Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-2b-Danh-sach-sv-du-dieu-kien-du-thi.xlsx

Đơn xin thôi học/Bảo lưu của Sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/2.-Don-xin-thoi-hoc-bao-luu-cua-sv.doc

3 Mẫu 1c: Theo dõi học tập của Sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-1c-theo-doi-hoc-tap-cua-sv-1.xls

Đơn xin học tiếp của Sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/3.-Don-xin-hoc-tiep-cua-sv.doc

4 Mẫu 2A: Danh sách thi và điểm môn học:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-2A-Danh-sach-thi-va-diem-mon-hoc-1.xls

Đơn xin công nhận điểm tích lũy:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/4.-Don-xin-cong-nhan-diem-tich-luy-cua-sv.doc

5 Mẫu đề thi:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-de-thi.doc

Đơn xin đăng ký học bổ sung:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/5.-Don-xin-dang-ky-hoc-bo-sung.doc

6 Mẫu giáo án lý thuyết 10a:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-GA-ly-thuyet-10a.doc

Mẫu giấy Xác nhận sinh viên:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/6.-Mau-giay-xac-nhan-sv.doc

7 Mẫu giáo án thực hành 10b:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-GA-thuc-hanh-10b.doc

Mẫu Phụ lục VII Đề nghị chi trả tiền, miễm giảm học phí NĐ81:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/7.-Mau-Phu-luc-VII-De-nghi-chi-tra-tien-miem-giam-hoc-phi-ND81.docx

8 Mẫu giáo án tích hợp 10c:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-GA-tich-hop-10C.doc

Mẫu Phụ lục VIII giấy xác nhận miễm giảm học phí NĐ81:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/8.-Mau-Phu-luc-VIII-giay-xac-nhan-miem-giam-hoc-phi-ND81.docx

9 Mẫu thời khóa biểu 11a:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mau-thoi-khoa-bieu-11a.xlsx

Mẫy giấy xác nhận vay vốn:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/9.-Mau-Giay-xac-nhan-vay-von.doc

Mẫu kế hoạch giảng dạy:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/Mau-Ke-hoach-giang-day.xlsx

Đơn xin đăng ký học vượt trong kỳ chính:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/Don-xin-dang-ky-hoc-vuot-trong-ky-chinh.docx

 

Bài viết liên quan