Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ cà Thương mại Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 

– Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Căn cứ  quy định “Điều lệ trường cao đẳng” được ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Điều lệ này được sửa đổi và thông qua bở các cổ đông ngày …./….. / 2022

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Bài viết liên quan