TỔNG HỢP THÔNG BÁO – VĂN BẢN TUYỂN SINH NĂM 2023

Hệ Cao đẳng chính quy 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/he-chinh-quy.pdf

Chỉ tiêu các ngành/nghề 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/danh-sach-mo-lop.pdf

Phiếu đăng ký xét tuyển 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/Phieu-xet-tuyen-2023-1.pdf

Hệ Liên thông TC-CĐ 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/he-LT.pdf

Hệ THPT nghề 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/TBTS-He-THPT-nghe-2023.pdf

Đơn xin học nghề 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/don-xin-hoc-he-THPT-nghe-2023.pdf

Thông báo chương trình Hàn Quốc 2023:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/TB-TRAO-DOI-SV-HTT-HANQUOC-2023.pdf

Thông báo thực tập sinh Nhật Bản:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/TBTS-chuong-trinh-dao-tao-chuan-Nhat-Ban-7-6.pdf

Thông tin chương trình thực tập Nhật Bản:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/HTT_chuong_trinh_thuc_tap_Nhat_Ban.pdf

Slide chương trình thực tập Nhật Bản:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/HTT-Nhat-ban-9.6.pdf

Chính sách miễn giảm năm học 2023-2024:

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Thong-bao-cac-diem-moi-ve-chinh-sach-uu-dai-va-mien-giam-nam-2023.pdf

Bài viết liên quan