Chưa được phân loại

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/09- 07/09/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/09- 07/09/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K12 lớp 0   .————————————– TKB..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 26/08- 31/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 26/08- 31/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 19/08- 24/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 19/08- 24/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 12/08- 17/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 12/08- 17/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 05/08- 10/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 05/08- 10/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 29/07- 03/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 29/07- 03/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   ————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————– TKB đầu khóa K12   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 22/07- 28/07/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 22/07- 28/07/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   ————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————– TKB đầu khóa K12   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 15/07- 20/07/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 15/07- 20/07/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   ————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————– TKB đầu khóa K12   Liên..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 24/06- 28/06/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 24/06- 28/06/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về TKB Khóa 11 “lớp A”   Tải về TKB Khóa 10 “lớp A”   Tải về TKB..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 17/06- 22/06/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 17/06- 22/06/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về TKB Khóa 11 “lớp A”   Tải về TKB Khóa 10 “lớp A”   Tải về TKB..